Kadir Gecesinde okunacak dualar, tesbihler, zikirler neler?


Mübarek Kadir Gecesinde Hazreti Peygamber nasıl dua ederdi? Kadir Gecesinde okunması gereken dualar, tesbihler, zikirler neler? Milyonlarca mümin Hazreti Muhammed’in Kadir Gecesinde hangi duaları okuduğunu merak ediyor. Sahabeler Hazreti Peygamber’in Kadir Gecesinde okuduğu dualarla ilgili bazı rivayetleri olmuştur. Kadir Gecesinde okunacak dualar ve tesbihler….

KADİR GECESİNDE OKUNACAK DUALAR

Kur’ân-ı Kerîm’de mevcud olan duâlardan birkaçının meâl-i şerifleri şunlardır:

1 — “Ey Rabbimiz! Sen amellerimizi fazl u kereminle kabul buyur. Şüphe yok ki, dâimâ düâlarımızı işiten, niyetlerimizi bilen Şensin.”

2 — “Ey Râb! Dinledik, itaat ettik, mağfiretini niyâz ederiz.”

3 — “Ey Rabbimiz î Bize dünyâda da, âhirette de iyilik, güzellik ve düzenlik ver. Bizi ateş azâbından koru.”

4 —- “Ey Rabbimiz! Bu beldeyi bütün âfetlerden emin kıl. Ahalisinden, Allah’a ve âhiret gününe imân edenleri birtakım meyve ve mahsullerle rızıklandır.”

5 — “Ey Rabbimiz ! Bizi doğru yola kavuşturduktan sonra, kalbleri- mizi kaydırma. Bize kendi tarafından rahmet ihsân eyle. Şüphesiz herkesin murâdını veren Şensin.”

6 — “Ey Ulu Tanrımız! Şayet unutursak veya hatâ edersek, yaptığımız günahlardan dolayı bizi muâhaze etme.”

7 — “Ey Rabbimiz! Bizden evvelki ümmetlere yüklettiğin gibi bize ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Çekemiyeceğimiz yükü taşıtma; bizi affet; bizi esirge. Mevlâmız, yardımcımız Şensin. Kâfirlere (Seni tanımıyan- lara) karşı bize yardım et.”

8 — “Ey Rabbimiz! Bize indirdiğin Kitâb’a îmân ettik. Peygambere tâbî olduk. Artık bizi, birliğini ve peygamberleri tanıyan şâhidlerle beraber yaz.”
(1) Kur’ân-ı Kerîm, Bakare, Âl-i İmrân, A’râf, Îbrâhîm sûreleri. 

9 — “Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl (Bize metanet ve sebat ver); kâfirlere karşı bize yardım et.”

10 — “Ey Rabbimiz! Peygamberlerin vasıtasiyle va’d buyurduğun şeyleri bize ihsân et. Kıyamet Günü bizi rüsvây etme. Şüphe yok ki Sen vadinden aslâ hulf etmezsin.”

11 — “Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulm ettik. Eğer bizi bağışlamaz, esirgemezsen biz her halde büyük zarar ve ziyan görenlerden oluruz.”

12 — “Ey Rabbimiz! Dünyada da âhirette de bize iyilik yaz. Akıbetimizi hayır eyle. Şüphesiz Sana döndük, gösterdiğin yolu tuttuk.”

13 — “Yâ Râb! Beni de, zürriyetimi de, namazı dosdoğru kılanlardan yap, düâlarımı da kabûl buyur.”

14 — “Ey Rabbimiz! Kıyâmette Hesap Dîvânı kurulduğu zaman, beni, anamı, babamı ve bütün mü’minleri mağfiret buyur; günahlarımızı affet.”

Resûl-i Ekrem sallâ’llâhü aleyhi ve sellem Efendimizin muhtelif zamanlarda, ümmetini tâlim için îrâd buyurdukları özlü duâlardan mealler:

1 — “İlâhî! Bütün işlerimizi hayırla neticelendir. Dünyâ musibetlerinden ve âhiret azâbmdan bizi koru.”

2 — “İlâhî! Bildiğim ve bilmediğim hayırların hepsini Senden isterim.”

3 — “İlâhî! İhsân etmekte olduğun nimetinin elimden gitmesinden, âfiyetin değişmesinden, ansızın karşılaşacağım mûsibetten Sana sığınırım. Beni bunlardan muhafaza buyur.”

4 — “İlâhî! İşlerimi bir an bile bana bırakma. Verdiğin iyi şeyleri benden alma.”

5 — “İlâhî! Şekl ü Suretimi nasıl güzel yaratmışsan, ahlâkımı da güzelleştir.”

6 — İlâhî! Dînim ve dünyam için, ehlim ve mâlim için Sen’den afiyet dilerim.

7 — İlâhî! Bana öğrettiğin bilgilerle beni faydalandır. Bana fayda sağlayacak şeyleri öğret, ilmini artır.”

8 — “Allah’ım! Yoksulluktan, hor ve hakir olmaktan, zulmetmekten ve zulme uğramaktan Sana sığınırım.”

9 — İlâhî! Vücûdumda, kulağımda, gözlerimde bana devamlı afiyet ver.”

10 — “İlâhî! Geleceğinden korkulan herhangi bir musibetin tasasını çekmekten, zarardan, acizden, tenbellikten, cimrilikten, korkaklıktan Sana sığınırım.”
(2) Mişkâtü’l-Mesâ’bîh, Hısnü’l-Hasîn, Ezkârü’n-Nevevî el-Hızhü’I-A’zâm, Kenzü’l- Ummâl.

11 — “İlâhî! Hâlâl mal ver; haramdan uzak kıl. Kendinden başkasına muhtaç etme.”

12 —. “İlâhî! Beni ilimde zengin kıl. Hilm ile beze, takva ile şereflendir; âfiyetle süsle/’

13 — “İlâhî! Fena huylardan, fena âmellerden, nefsânî arzulardan, maddî ve manevî hastalıklardan Sana sığınırım.”

14 —“İlâhî! Bana sıhhat, iffet, emânet, güzel huy ihsân buyur. Kötü huylardan ve kötü arzulardan, din ve dünyaya zarar verecek herşey- den Sana sığınırım. Bunlardan beni uzak kıl.”

15 — “İlâhî! Faydasız ilimden, hâlis olmayan âmelden, kabûl olunmayacak düâdan Sana sığınırım.”

16 —* “İlâhî! İşlerimi korumaya yarayan dînimi, medâr-ı maişetim olan dünyâmı, ebedî hayâtı muhtevi olan âhiretimi islâh et.”

17 — “İlâhî! Ümmetimin işlerinden bir vazifeye tâyin olunup da onlara haşin muamele edenleri müşkilâta uğrat. Ümmetimin işlerinden birine vâli tâyin olunup da onlara mülâyemet ve sühûlet gösterenlere Sen de rıfk ile muâmele et.”

18 — “İlâhî! Herşeyde Senden sebat, doğru sözlü lisan, temiz bir kalb isterim.”

19 — “Ey Rabbimiz! Bize hakkı hak olarak göster. Ve hak yolunda yürümeye muvaffak kıl. Bâtılı da
bâtıl göster. Ondan uzak olmayı mü* yesser kıl.”
20 — “Yâ Rabbi! Bize hakâyık-ı eşyayı olduğu gibi göster.”
(H, Hüsnü ERDEM — «Berat Gecesi Hakkında Bir Tetkik», 1959) 

KADİR GECESİ’NDE OKUNACAK TESBİHLER VE ZİKİRLER

100 “Elem neşrah leke sadrak…”

100 “İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr…”

100 defa da Resûlullah (s.a.v.)

100 İstiğfar ” estağfirullah el azim ve etübü ileyk”

100 La ilaheillallah

100 Elhamdülillah

100 Allahü Ekber

100 Sübhanallah

100 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

100 Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber.

100 Salavat(Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed.)

-Kadir Gecesi’nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

– La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: “Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.”)

– Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

-Kadir gecesi üç defa “La ilahe illallah” söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

“Allâhü ekber. Allâhü ekber. Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber. Ve lillâhil-hamd” Efendimiz’in Hazret-i Âişe (r.a.) Vâlidemiz’e öğrettiği Kadir Gecesi duası okunup, sonra şu duâ yapılır:

Videoyu Oynat
“Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühibbül-afve fa’fü annî”

Anlamı: Allah’ım sen çok affedicisin, çok cömertsin, affetmeyi de seversin

Beni affet (merhamet et)

Mümkünse kandil gecesi tespih namazı kılmalıdır. Okunabildiğiniz kadar çok Kur’an okunmalı, Kur’an okuyanlar samimi bir şevkle dinlenmeli, Kur ‘ân-ın okunabileceği uygun mekânlarda Kur ‘ân ziyafetleri verilmeli, Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmelidir. Üzerinde namaz borcu olan kişilerin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit borçlarına istinaden kaza namazı kılmaları daha faziletli olacaktır. Kazası yoksa nafile kılar.

KADİR GECESİNİN FAZİLETİNE DAİR ÂYET VE HADÎS MEALLERİ

Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adiyle.

Biz Kur’ân’ı Kadir Gecesi’nde indirdik. Habîbim, Kadir Gecesi’nin müstesna şerefini bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece Rabla/rımn izniyle her emrin infazı için Cibril ile Melekler fevc fevc yeryüzüne inerler. O gece tanyeri ağanncaya kadar selâmet devâm eder.

Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor:

Biz Kur’ân’ı mübarek bir gecede indirdik (Duhan Sûresi, âyet: 3).

Resûlu’llâh’a geçmiş ümmetlerin ömürleri gösterilmişti. Resûlu’llâh kendi ümmeti efradının ömürlerini kısa addederek başkalarının uzun ömürde yaptıkları amellere yetişememelerinden endişe etmişti. Allâhu Teâlâ da Ona Kadir Gecesi’ni verdi ve bunu diğer ümmetlerin bin ayından daha hayırlı ve faziletli kıldı.
(îmâm-ı Mâlik IMuvatta’ında (C. 1, sh. 236) rivayet et-miştir. (Et-Tâc: C. 2, sh. 91).

Nebi (S.A.) Ramazan-ı Şerîf’in son on gününde i’tikâf eder ve:
«Kadir Gecesi’ni Ramazan’m son on gününde gözetleyiniz.» derdi.

Buhârî (C. 3, sh. 46) ve Müslim: (C. 2, sh. 175) rivayet etmişlerdir.

Kadir Gecesi’ni, Ramazan’m son on gününde ve tek gecelerde arayınız. Buhârî (C. 3, sh. 46) Hz. AişeMen rivayet etmiştir.
Her kim Kadir Gecesi’ni, inanarak ve Allâh’m rızâsını gözeterek, Teravih ile ihya ederse Cenâb-ı Hak onun geçmiş günahlarını bağışlar.

Buhârî (C. 3, sh. 46),Ahmet bin Hanbel ve Neseî (C. 4, sh. 155) rivayet etmişlerdir.
Hz. ilişenden: Abdullah bin Ömer’in rivayetine göre:

Resûl-i Ekrem Efendimiz’den Kadir Gecesi’ni sordular: «Her Rama- zan’da bulunur.» buyurdular.
Ebû-Dâvûd (C. 1, sh 139) rivayet etmiştir.
İ

bn-i Ömer der ki:
Ashâbdan bâzılarına Kadir Gecesi rü’yâda Ramazan’m seb’-i evâhi- rinde gösterildi. Peygamberimiz de Ashâbma:

Rü’yânızı biliyorum. Ramazan’m seb’-i evâhirine tevâfuk etmiştir. Her kim Kadir Gecesi’ni aramaya çalışırsa onu Ramazan’m seb’-i evâ- hirinde arasın buyurmuştur.

Buhârî (C. 3, sh. 46),Müslim (C. 3, Sh, 170),Ebû-Dâvûd ve Neseî rivayet etmişlerdir.
(Seb’-i evâhir: Ramazan’m 21 inden itibâren devam eden yedi gece ki ( 27 nci gece de dâhildir.)
Muâviye bin Ebû-Süfyân*dan rivayete göre:

Nebiyy-i Muhterem Efendimiz: Leyle-i Kadir 27 nci gecesidir, buyurdular. (Cumhurun en kuvvetli ümidi 27 nci gecesidir.)
Ebû-Dâvûd (Sünen: C. 1, sh. 139) rivâyet etmiştir.
Hazret-i Âişe anlatıyor:

Yâ Resûla’llâh, Kadir Gecesi’ne rastlarsam o gece nasıl duâ edeyim? diye sordum. Resûl-i Ekrem Efendimiz:
«Aîlâhümme inneke afüvvün tuhibbü’l-affe fa’fu annî (— Allah’ım Sen affedicisin affı seversin, beni affeyle) diye duâ et» buyurdular.

Ahmed bin. Hanbel, İbn-i Mâee (sh, 282),Tirmizı rivâ- yet etmişlerdir (Et-Tâc: C. 5, sh, 127).

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*