Fetih Suresi Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Fetih Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)


Fetih Suresi Türkçe, Arapça Okunuşu ve Anlamı

Fetih Suresi Türkçe ve Arapça olarak okunabilmektedir. Kur’an dili bilen kişilerin Arapça okuması, bilmeyenlerin ise Türkçe okuması mümkündür. Kur’an-ı Kerim’de geçen bir sure olduğu için okunmadan önce abdest alınması gerekir.

Fetih Suresi, Müslümanlara bir müjde olarak indirilmiştir. Mekke’nin fethinden önce Hz. Muhammed’e indirilerek büyük bir coşku oluşturmuştur. Mekke’deki ibadetlerini yerine getiremeyen Müslümanların üzülmemesi gerektiğini anlatır.

Fetih suresi, Müslümanların ibadetlerini yerine getirememesine sebep olan müşriklerin ve münafıkların sonunun kötü olacağını anlatır. Hz. Muhammed’in ve onun yanında olan Müslümanların cennetle müjdelendiğini bildirir.

Fetih Suresinin Türkçe Okunuşu

1 – İnna fetahna leke fetham mübına

2 – Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı’metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma

3 – Ve yensurakellahü nasran azıza

4 – Hüvellezı enzeles sekınete fı kulubil mü’minıne li yezdadu imanem mea ımanihim ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü alımen hakıma

5 – Li yüdhılel mü’minıne vel mü’minati cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zalike ındellahi fevzen azıyma

6 – Ve yüazzibel münafikıyne vel münafikati vel müşrikıne vel müşrikatiz zannıne billahi zannez sev’ aleyhim dairatüs sev’ ve ğadıbellahü aleyhim ve leanehüm ve eadde lehüm cehennem ve saet masıyra

7 – Ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü azızen hakıma

8 – İnna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra

9 – Li tü’minu billahi ve rasulihi ve tüazziruhu ve tuvekkiruh ve tusebbihuhu bükreten ve ezıyla

10 – İnnellezıne yübayiuneke innema yübayiunellah yedüllahi fevka eydıhim fe men nekese fe innema yenküsü ala nefsih ve men evfa bi ma ahede aleyhüllahe fe se yü’tıhi ecran azıyma

11 – Se yekulü lekel mühallefune minel a’rabi şeğaletna emvalüna ve ehluna festağfir lena yekulune bi elsinetihim ma leyse fi kulubihim Kul fe mey yemlikü leküm minellahi şey’en in erade biküm darran ev erade biküm nefa bel kanellahü bima ta’melune habıra

12 – Bel zanentüm el ley yenkaliber rasulü vel mü’minune ila ehlıhim ebedev ve züyyine zalike fı kulubiküm ve zanentüm zannes sev’ ve küntüm kavmen bura

13 – Ve mel lem yü mim billahi ve rasulihı fe inna a’tedna lil kafirıne seıyra

14 – Ve lillahi mülküs semavati vel ard yağfiru li mey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa’ ve kanellahü ğafurar rahıyma…

15 – Se yekulül mühallefune izen talaktüm ila meğanime li te’huzuha zeruna nettebı’küm yürıdune ey yübeddilu kelamellah kul len tettebiuna kezaliküm kalellahü min kabl fe se yekulune bel tahsüdunena bel kanu la yefkahune illa kalıla

16 – Kul lil muhallefıne minel a’rabi se tüd’avne ila kavmin ülı be’sin şedıdin tükatilunehüm ev yüslimun fe in tütıy’u yü’tikümüllahü ecran hasena ve in tetevellev kema tevelleytüm min kablü yüazzibküm azaben elıma

17 – Leyse alel a’ma haracüv ve la alel a’raci haracüv ve la alel meriydı harac ve mey yütıılahe ve rasulehu yüdhılhü cennatin tecrı min tahtihel enhar ve mey yetevelle yüazzibhü azaben elıma

18 – Le kad radıyallahü anil mü’minıne iz yübayiuneke tahteş şecerati fe alime ma fı kulubihim fe enzeles sekınete aleyhim ve esabehüm fethan karıba

19 – Ve meğanime kesiraten ye’huzuneha ve kânallahü aziyzen hakiyma

20 – Ve adekümüllahü meğanime kesiraten te’huzuneha fe accele leküm hazihı ve keffe eydiyen nasi anküm ve li tekune ayetel lil mü’minıne ve yehdiyeküm sıratam müstekıyma

21 – Ve uhra lem takdiru aleyha kad ehatallahü biha ve kanellahü ala külli şey’in kadıra

22 – Ve lev katelekümüllezıne keferu le vellevül edbara sümme la yecidune veliyyev ve la nesıyra

23 – Sünnetellahilletı kad halet min kabl Ve len tecide li sünnetillahi tebdıla

24 – Ve hüvellezı keffe eydiyehüm anküm ve eydiyeküm anhüm bi batni mekkete mim ba’di en azferaküm aleyhim ve kanellahü bi ma ta’melune basıyra

25 – Hümüllezıne keferu ve sadduküm anil mescidil harami vel hedye ma’kufen ey yeblüğa mehılleh ve lev la ricalüm mü’minune ve nisaüm mü’minatül lem ta’lemuhüm en tetauhüm fe tüsıybeküm minhüm mearratüm bi ğayri ılm li yüdhılellahü fı rahmetihı mey yeşa’lev tezeyyelu le azzebnellezıne keferu minhüm azaben elıma

26 – İz cealellezıne keferu fi kulubihimül hamiyyete hameyyetel cahiliyyeti fe enzelellahü sekınetehu ala rasulihi ve alel mü’minıne ve elzemehüm kelimetet takva ve kanu ehakka biha ve ehleha ve kanellahü bi külli şey’in alıma

27 – Le kad sadekallahü rasulehür ru’ya bil hakk le tedhulünnel mescidel harame in şaellahü aminıne muhallikıyne ruuseküm ve mükassıriyne la tehafun fe alime ma lem ta’lemu fe ceale min duni zalike fethan karıba

28 – Hüvellezı erseIe rasulehu bil hüda ve dınil hakkı li yuzhirahu aled dıni küllih Ve kefa billahi şehıda

29 – Muhammedür rasulüllah vellezıne meahu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebteğune fadlem minellahi ve rıdvana sımahüm fı vücuhihim min eseris sücud zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incıl ke zer’ın ahrace şat’ehu fe azerahu festağleza festeva ala sukıhı yu’cibüz zürraa li yeğıyza bihimül küffar veadellahüllezıne amenu ve amilus salihati minhüm mağfiratev ve ecran azıyma…

Fetih Duası Faziletleri ve Faydaları

– Yedi defa Fetih Suresi okuyan kişinin duaları kabul olur.

– Günde bir kez okuyan kişilere kötülükler uğramaz.

– Sıkıntısı olan kişiler nafile namazıyla birlikte Fetih Suresi okursa sıkıntılarından ve dertlerinden kurtulur.

– Ramazan ayında ilk gece okunması bir sene boyunca rızık konusunda sıkıntı çekmemeyi sağlar.

– Savaş esnasında, öncesinde ve sonrasında galibiyet elde etmek için okunur.

– Zor zamanlarda bulunan kimseler için bir kaçış yoludur.

– Allah’a yakın olmayı, Allah için savaşmayı, doğru yolda ilerlemeyi sağlar ve Müslümanlara cenneti müjdeler.

Fetih Suresi Ne Zaman Okunabilir?

Fetih Suresi’nin okunması için özel bir gün veya zaman yoktur. İstendiği zaman Türkçe veya Arapça olarak okunabilmektedir. Derdi ve sıkıntısı olanlar sorunların bitmesi için, kısmeti kapalı olan kimseler kısmetin açılması için okuyabilmektedir. Kaza ve beladan korunmak, başarı elde etmek, savaştan galip çıkmak isteyen kimseler Fetih Suresi okuyabilmektedir.

Fetih Suresinin Özellikleri

Fetih Suresi, Kur’an’da bulunan sureler arasında en değerlilerinden biridir. Birçok fazileti vardır ve Müslümanlara müjde olarak indirilmiştir. Allah için savaşan, kötülüklerden uzak duran, Hz. Muhammed’i seven ve onun yanında olan kişiler için cenneti müjdelemiştir. Ayrıca Hz. Muhammed’e, Müslümanlara ve İslamiyet’e karşı duran kimselerin uğrayacağı gazaptan da bahsedilmiştir.

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*